Πιστοποίηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3, με πεδίο εφαρμογής τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας (αριθμός πιστοποιητικού: 39751679-MC).
Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει:
1. Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΕΛΟΤ 1431-2) και
2. Δράσεις με ίδια μέσα (ΕΛΟΤ 1431-3)
Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τη διασφάλιση της ικανότητας της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα.Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ