Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ υπέβαλε πρόταση Σχεδίου Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο αφορά χίλιους (1.000) εργαζόμενους στον κλάδο του βιβλίου και στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. βασίστηκε στη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων του κλάδου και διαμόρφωσε τα ακόλουθα τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα:
• Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου
Απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους εκδοτικών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην παραγωγή προϊόντων βιβλίου.

• Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
Απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους εκδοτικών επιχειρήσεων και βιβλιοπωλείων, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα logistics και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς αφενός οι εκδοτικές επιχειρήσεις διαθέτουν αυτόνομα κανάλια χονδρικής πώλησης και διάθεσης, αλλά και άμεσους πελάτες, τις επιχειρήσεις των βιβλιοπωλείων, αφετέρου τα βιβλιοπωλεία διαθέτουν αναλόγως του μεγέθους τους αποθήκες και υπηρεσίες διακίνησης και διανομής, αλλά και άμεσους πελάτες, το ευρύ αναγνωστικό κοινό.

• Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social Media
Απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους και στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων του κλάδου και αφορά σε δεξιότητες προβολής, επικοινωνίας, προώθησης και πωλήσεων με τη χρήση συστημάτων ψηφιακού marketing και των social media.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες. Η κατάρτιση θα είναι εκτός ωραρίου εργασίας και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.
Η Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, αφού διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει την κινητικότητα μεταξύ εργασιών – επαγγελμάτων αλλά και αυξάνει τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Γεωγραφική κατανομή
Για το σχεδιασμό της γεωγραφικής κατανομής της πρότασης ελήφθη υπόψη η τήρηση της χρηματοδοτικής κλείδας ανά τύπο περιφέρειας, καθώς και η περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης στον κλάδο, με αποτέλεσμα να προβλέπεται στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η εκπαίδευση 75 ατόμων, στην Κεντρική Μακεδονία η εκπαίδευση 303 ατόμων, στην Ήπειρο η εκπαίδευση 50 ατόμων, στη Θεσσαλία η εκπαίδευση 75 ατόμων, στη Δυτική Ελλάδα η εκπαίδευση 100 ατόμων, στη Δυτική Μακεδονία η εκπαίδευση 25 ατόμων, στα Ιόνια Νησιά η εκπαίδευση 20 ατόμων, στην Πελοπόννησο η εκπαίδευση 50 ατόμων, στο Βόρειο Αιγαίο η εκπαίδευση 25 ατόμων, στην Κρήτη η εκπαίδευση 58 ατόμων, στη Στερεά Ελλάδα η εκπαίδευση 39 ατόμων, στην Αττική η εκπαίδευση 153 ατόμων και στο Νότιο Αιγαίο η εκπαίδευση 27 ατόμων.

Αξιολόγηση
Η πρόταση για το Σχέδιο Δράσης της ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. θα αξιολογηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, οπότε και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3, με πεδίο εφαρμογής τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση έργων δημόσιου χαρακτήρα.
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας (αριθμός πιστοποιητικού: 39751679-MC).
Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει:
1. Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΕΛΟΤ 1431-2) και
2. Δράσεις με ίδια μέσα (ΕΛΟΤ 1431-3)
Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τη διασφάλιση της ικανότητας της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ

Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ