Προκήρυξη Στελέχωσης Ομάδας Έργου

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

 

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) προσκαλεί

 

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία με την ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014.

 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4 Οκτωβρίου 2018

 

 

espa 2014-20