Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΙΒΛΙΟΥ" ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003014

 

 

Αριθμός Διακήρυξης:      1/2019

 Αναθέτουσα Αρχή:         ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.)

 Προϋπολογισμός:           1.200.000,00€

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:                     70634